Том 31 (70). № 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Асєєва Ю.О.
НЕГАРМОНІЙНІ СТИЛІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ КІБЕР-АДИКТІВ (ОЧИМА БАТЬКІВ)

Каневський В.І.
ТИПИ ПСИХОДИНАМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПАРАСУЇЦИДЕНТА

Компанович М.С.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ СНОВИДІНЬ ПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Костюченко О.В.
СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Overchuk V.A.
REASONS FOR PSYCHOLOGICAL UNPREPAREDNESS OF PERSONS WITH DISABILITIES FOR WORK

Садова М.А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Чечко І.І.
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Балахтар К.С.
ОСОБЛИВОСТІ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Бєлавіна Т.І.
РЕЗІЛЬЄНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ТОТАЛЬНО РЕГЛАМЕНТОВАНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ ВИМУШЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

Бондаревська Л.Л., Лещенко І.Т.
ВПЛИВ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ НА ПЕРЕЖИВАННЯ СУБ’ЄКТА

Васильєва Г.В.
ЕМОЦІЙНИЙ СКЛАДНИК НАРЦИСТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Виноградова В.Є., Пузирьов Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІГРОВОЇ ТА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Журавель А.П.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗІ ЗЛОЧИННОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Клочко А.О.
ЛІДЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Леонова І.М.
ПРОБЛЕМА «ПРИЙНЯТТЯ САМОТНОСТІ» В ПЕРІОД ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Амельченко М.М., Крутолевич А.Н.
СТРЕСС И РАЗВИТИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ПЕДАГОГОВ

Булгакова О.Ю., Азаркіна О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Василенко І.А.
САМООЦІНКА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В АСПЕКТІ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ

Вовченко О.А.
СПРИЙМАННЯ АСТЕНІЧНИХ ЕМОЦІЙ ПІДЛІТКАМИ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Миропольцева Н.І., Амплєєва О.М., Хоржевська І.М.
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ УСТАНОВОК НА СТАТЕВО-РОЛЬОВУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ПІДЛІТКА

Назаревич В.В.
СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ПРОЯВІВ ОСТРАКІЗМУ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пастощук Г.Д.
ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З НЕПОВНИМИ СІМ’ЯМИ

Смольська Л.М.
ПСИХОЛОГІЧНО-ДУХОВНИЙ СКЛАДНИК ЗДОРОВОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ МОЛОДІ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Дроздова Л.В.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОЗУМНОСТІ ЗІ СХИЛЬНІСТЮ ДО РІЗНИХ ВИДІВ БРЕХНІ В КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНЦІВ-РЕЦИДИВІСТІВ

Лазор К.П.
ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ХАРИЗМАТИЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Макарова О.П.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Cидоркіна М.Ю.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ