Том 31 (70). № 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Бедан В.Б.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Гупаловська В.А.
МЕТОДИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ СЕКСУАЛЬНИХ СЦЕНАРІЇВ «ТИПИ СЕКСУАЛЬНИХ СЦЕНАРІЇВ»: РОЗРОБКА ТА ВАЛІДИЗАЦІЯ

Даценко О.А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ ЯК НАУКОВА ПАРАДИГМА

Іванова Т.В., Карч М.О.
ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК МУЛЬТИВАРІАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Калмиков Г.В.
ПСИХОТЕРАПІЯ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНО ЦЕНТРОВАНА ПЕРСПЕКТИВА

Моляко В.О., Третяк Т.М., Ваганова Н.А., Шепельова М.В.
РОЗУМІННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Олейник Н.О., Бабатіна С.І.
ФЕНОМЕН ЛЮБОВІ В УЯВЛЕННЯХ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

Степаненко Л.В.
ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Кириленко Т.С., Іваненко Б.Б.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТИ РОБОТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Руденко О.В., Хараджі Л.О.
СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ ОЗНАК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Сколота Е.В.
АСЕРТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО ПРОФІЛЮ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Астахов Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бондар О.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІГРОВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Демчина О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Іоффе М.В., Виноградова В.Є.
ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ВІДРАЗИ ТА ПРЕЗИРСТВА В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Каменщук Т.Д.
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Мельничук О.Б., Ічанська О.М.
ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ПРЕДИКТОР ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ

Mітіна С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Орловська О.А.
СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ У СІМ’Ї УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Покотило Л.Ю., Виноградова В.Є.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУ УСПІХУ У МОЛОДІ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЇ

Поліщук С.А.
ЕМОЦІЙНА І ВОЛЬОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Сабадуха О.В., Башманівська Я.В.
РОЛЬ САМОТРАНСЦЕНДЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ КРИЗ І ТЕРАПІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

Цукур О.Г.
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРАВОСЛАВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОСТОРІ «СВІТСЬКЕ-РЕЛІГІЙНЕ»

Ющенко І.М., Молчанова С.В.
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ФАХІВЦІВ IT-СФЕРИ ЗАСОБАМИ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Алексійчук В.Н.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Бантишева О.О.
СХИЛЬНІСТЬ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ПЕВНИХ ВИДІВ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Біла І.М.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Бровченко А.К.
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ

Булгакова О.Ю., Азаркіна О.В.
РЕФЛЕКСИВНИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА З ГІПЕРТИМНОЮ АКЦЕНТУАЦІЄЮ ХАРАКТЕРУ

Гулько Ю.А.
СТРУКТУРА ТА ВИДИ ДИТЯЧОГО ТВОРЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ

Дончев Ф.А., Мазяр О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ПІДЛІТКІВ-ТРАНСГУМАНІСТІВ

Когут О.О.
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Колінець Г.Г.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ

Марценюк М.О.
ТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ БІБЛІОТЕРАПІЇ ЯК СУЧАСНОГО МЕТОДУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Міненко О.О.
ЕМПАТІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Орда О.Ф., Новицька Д.Є.
ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА

Панченко В.О., Шлімакова І.І.
ДИНАМІКА ЗМІН СКЛАДНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Пилипенко К.В.
РЕФЛЕКСИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Сухенко Я.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: ПСИХОЛОГО-ПРОЄКТУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Федорков О.М.
РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ ПІД ВПЛИВОМ МЕДІАРЕСУРСІВ

Цумарєва Н.В.
ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕМОЦІЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ІНДИКАТОР ЕМОЦІЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Джежик О.В.
МЕХАНІЗМ ВІКТИМІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ ЯК ФАКТОР СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ