Том 32 (71). № 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Абсалямова Л.М.
ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ОБРАЗУ ТІЛА ЯК СКЛАДНИК ГАРМОНІЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Артюхіна Н.В., Сімовоник А.І.
ВПЛИВ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З АРТ-ТЕРАПІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Дроздова М.А.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Казанжи М.Й., Вдовіченко О.В.
КРЕАТИВНІСТЬ ТА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСОБИСТІСНІ МЕХАНІЗМИ ЗБАГАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ САМОЗМІНЮВАННЯ

Марута О.С.
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЩАСТЯ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Масюк А.Ю., Мілютіна К.Л.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИКИ ЧИТАЦЬКИХ УПОДОБАНЬ МОЛОДІ

Чистовська Ю.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСІБ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Колесник О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КОНТРАКТНОЇ СЛУЖБИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Несправа М.В.
ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

Садова М.А.
ЕМПІРИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗНАЧУЩИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЯХ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Сердюк Н.І.
АТРАКЦІЙНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Сорока О.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МОРЯКА ЯК ОДНІЄЇ З ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ І СИСТЕМНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ЙОГО ОСОБИСТОСТІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Педоренко В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ЖІНОК, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Поджіо Т.Ю.
АНАЛІЗ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ткачишина О.Р.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Бровченко А.К., Нежута А.В., Хижняк М.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ОСІБ ІЗ ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Василенко Л.П., Василенко І.Я.
ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Дем’яненко С.Д.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В МОВЛЕННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завгородня О.В.
РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОГО МАЛЮВАННЯ

Колінець Г.Г.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

Немеш В.І.
ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Реброва О.О.
ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ БАТЬКІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Світич С.А.
СТРУКТУРА СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОМАТИЧНО ПОСЛАБЛЕНИМИ УЧНЯМИ

Фоміна І.С., Лось О.М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Чернякова Г.А.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ БАТЬКІВ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ