Том 34 (73). № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УСПІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Зарецька О.О.
ОСОБИСТІСТЬ У СИТУАЦІЯХ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Короход Я.Д., Татьянчиков А.О., Самара О.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНОК

Ляшенко О.А., Брожек О.А.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОСТАВЛЕННЯ ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Моляко В.О., Третяк Т.М.
СИСТЕМА КАРУС ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЗА УМОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Чайка Г.В.
ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИМКА БАЗОВОЇ ДОВІРИ У ЧАСИ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Чиханцова О.А.
РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Васюк К.М.
УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ І МИРНОГО ЧАСУ

Жарікова С.Б., Влащенко Н.М., Угоднікова О.І.
РЕФЛЕКСИВНІ ВМІННЯ ОСОБИСТІСНОГО РІВНЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ У МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ

Паловскі Ю.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Шайхлісламов З.Р., Горбенко В.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Лісневська А.О., Шовкун А.В.
СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ХОРОШОГО ЛІКАРЯ В МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПАЦІЄНТІВ

Ткачишина О.Р., Столярчук О.А.
КОНСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Shcherbak T.I., Pukhno S.V.
RESEARCH OF THE FEATURES OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN A SCHOOL COLLECTIVE

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Біла І.М.
КАРТИНА ЩАСТЯ В ОНТОГЕНЕЗІ

Бровченко А.К., Хижняк М.В.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

Власенко О.О.
ОЦІНКА РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПОКАЗНИКА ПРОФЕСІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ З ПОЗИЦІЇ АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Гапочка Я.О.
СУБ’ЄКТНІСТЬ У СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ ФАХІВЦІВ КОМАНДИ СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Гудімова А.Х., Бабіна І.С.
РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ МАЙСТЕРНОСТІ В ДИСТАНЦІЙНИХ УМОВАХ

Казакова Є.С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТІСТЮ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВІТАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ, ВИКЛИКАНОЇ COVID-19

Лиманкіна А.І., Зарицька В.В.
КОРЕКЦІЯ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ РОДОВОГО СЦЕНАРІЮ

Ляховець Л.О.
ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО ЩАСТЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Мазай Л.Ю.
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЧИННИКІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Меднікова Г.І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ

Моляко В.О., Ваганова Н.А., Гулько Ю.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Прокопов В.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Усик Д.Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Шепельова М.В.
ВПЛИВ СУБ’ЄКТИВНИХ ОРІЄНТИРІВ НА РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ НЕВИЗНАЧЕНИХ СИТУАЦІЙ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Коваленко Є.С.
ДІАГНОСТИКА ПОВЕДІНКИ ТА ПЕРЕЖИВАНЬ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Резнік К.О.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПОЛІЦІАНТІВ У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Журавльова Н.Ю., Гурлєва Т.С.
ДОДАТКОВІ ПРОЯВИ ПТСР ЯК МІШЕНІ ВПЛИВУ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД ВІЙНИ

Милославська О.В., Богдановський С.О.
РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПСИХІЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

Пузирьов Є.В., Ізвєков В.В.
БОЙОВИЙ СТРЕС ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Пузирьов Є.В., Романів В.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЯК УЧАСНИКА ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Алтухова В.Д., Піскуновіч М., Колодзей К.
АФЕКТИВНИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ ТА ПСИХІЧНИЙ СТАН УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ПОЛЬЩІ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ