Том 33 (72). № 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Андрусик О.О.
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Beylerov E.B., Aliyeva A.P.
PSYCHOLOGICAL PORTRAITS OF THE MAIN CHARACTERS OF LEO TOLSTOY’S NOVELS “ANNA KARENINA”, “RESURRECTION”

Бондаренко М.С., Меднікова Г.І.
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ТА ХВОРОБИ ЖІНОК ІЗ ОНКОПАТОЛОГІЄЮ, ЩО ХВОРІЮТЬ НА COVID-19

Меленчук Н.І., Качмар М.С.
САМОСТАВЛЕННЯ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Мельник О.А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ І.О. СІКОРСЬКОГО НА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Моляко В.О., Третяк Т.М.
ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА УМОВ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Гачак-Величко Л.А., Сивоус І.В.
ПСИХОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Костюченко О.В., Бриль М.М.
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДНИКА ЗДОРОВ’Я АРТТЕРАПЕВТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Кременчуцька М.К., Данілова О.С., Мендело В.В.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, СХИЛЬНОЇ ДО ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

Мороз Л.І., Гульбс О.А.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ З ПОЗИЦІЙ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ

Предко В.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З PІЗНИМ РІВНЕМ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

Руденко О.В., Гонтар Ю.В.
СТРУКТУРА РЕЗИЛІЄНСУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Каліщук С.М.
БАЗИСИ РЕАЛІСТИЧНОГО СПІВВІДНЕСЕННЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА ІЗ СВІТОМ В УМОВАХ ВІЙНИ

Курова А.В.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ В СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Москаленко О.В., Блохіна І.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

Нагорна Н.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО КОНТУРУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Пріб Г.А., Раєвська Я.М., Бегеза Л.Є.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

Проць О.І.
ЧИННИКИ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЖІНОК У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ ІЗ РІЗНИМ СТАВЛЕННЯМ ДО ВЛАСНОГО МАТЕРИНСТВА

Субашкевич І.Р., Шпагіна А.Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСТРОЇВ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ВІЙНИ

Ткачишина О.Р.
ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Байда С.П.
ФАКТОРИ АГРЕСИВНОСТІ У РАННІЙ ЮНОСТІ – ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Білозерська С.І.
АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Білюченко Ю.М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ

Ваганова Н.А., Гулько Ю.А., Латиш Н.М., Шепельова М.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Гальцева Т.О., Братаніч Б.В.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО КОМУНІКАЦІЇ НА ОСНОВІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

Ніколаєв Л.О., Чижма Д.М.
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ

Руденок А.І., Антонова З.О., Петяк О.В.
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Пономаренко Я.С.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ РИС ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ЗДАТНІСТЮ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІCНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗДІЙСНЕННОСТІ

Чайкіна Н.О.
СХИЛЬНІСТЬ ДО ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АДАПТИВНИХ РЕСУРСІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Поліщук В.М.
ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОБМЕЖЕНОСТІ (ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗРІЗ)