Том 31 (70). № 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

Бєлавін С.П.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Бєлавіна Т.І.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ МОРАЛЬНИХ, НОРМАТИВНИХ, ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ У НОСІЇВ СУБКУЛЬТУРИ БІДНОСТІ

Костюченко О.В.
РОЛЬ ПЕРЦЕПТИВНОЇ АКТИВНОСТІ В ОБ’ЄКТИВНОМУ ВІДОБРАЖЕННІ ДІЙСНОСТІ

Маслянікова І.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ

Miтiнa С.В.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї

Османова А.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

Романюк Л.В., Бабич М.Я., Соловей О.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГІЇ: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ДОСВІД

Скакун Ю.В., Виноградова В.Є.
ТВОРЧІСТЬ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У СТУДЕНТІВ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Юрченко В.І.
ВЗАЄМИНИ «ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ» ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА